بحر در کوزه

آنچه از گستره ی دریای دل مشغولی هایم به درون کوزه ی قلم بتراود، در اینجا می نگارم.

بحر در کوزه

آنچه از گستره ی دریای دل مشغولی هایم به درون کوزه ی قلم بتراود، در اینجا می نگارم.

ادبیات داستانی
تاریخ
فلسفه
شعر
روانشناسی
گاه نگاری
این ها دل مشغولی های "نا تمام" من اند.

بایگانی

"ماتی تی"(ماه تی تی) بزرگترین هفت خواهران در متلی عامیانه از خطه کهکیلویه و بویر احمد است. از سر بی مهری پدر و مادر اسیر آلا زنگی دیو قصه ها و در آخر به زکاوت و حیله ی "ما تی تی" از دست دیو خلاصی می یابند.

+مادرم در کودکی مرا  "ماتی تی" صدا میزد.