بحر در کوزه

آنچه از گستره ی دریای دل مشغولی هایم به درون کوزه ی قلم بتراود، در اینجا می نگارم.

بحر در کوزه

آنچه از گستره ی دریای دل مشغولی هایم به درون کوزه ی قلم بتراود، در اینجا می نگارم.

ادبیات داستانی
تاریخ
فلسفه
شعر
روانشناسی
گاه نگاری
این ها دل مشغولی های "نا تمام" من اند.

بایگانی

@aghaie1364  نشانی منزلگاه اینستاگرامم هست.

  در گودریدز  هم مدتی است رحل اقامت گزیده ام.


اگر به خانه من آمدی برای من ای مهربان چراغ بیاور 

                                                            و یک دریچه که از آن 

                                                                           به ازدحام کوچهٔ خوشبخت بنگرم